Instytucja finansowa

Występują dwie definicje instytucji finansowej. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, instytucja finansowa zajmuje się gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Podstawowe instytucje finansowe to banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie i giełda papierów wartościowych. Natomiast prawo bankowe określa instytucję finansową, jako podmiot, który nie prowadzi działalności kredytowej, i nie jest bankiem. Bank, jako instytucja finansowa gromadzi środki pieniężne pozyskane poprzez depozyty bankowe, a następnie przeznacza je na działalność kredytową i pożyczkową. Towarzystwa ubezpieczeniowe gromadzą środki pieniężne, aby móc w przypadku zdarzenia losowego wypłacić je osobie ubezpieczonej. Towarzystwo ubezpieczeniowe podpisuje z ubezpieczonym umowę, czyli polisę. Ubezpieczony zobowiązuje się do terminowego płacenia składek ubezpieczeniowych. Fundusze emerytalne pozyskują środki pieniężne od członków funduszu, aby móc wypłacić kwoty przeznaczone na emerytury. Fundusze inwestycyjne są formą inwestycji. Osoby, posiadające kapitał i chcące go zainwestować, powierzają swoje oszczędności funduszowi, a on lokuje je w wybrane instrumenty finansowe. Domy maklerskie są pośrednikami w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych.