Fundusze przyznawane w określonych latach

SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-340

SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-340

Unia europejska to zarządzenie wspólnotą państw na obszarze gospodarczo – społecznym w okresie długoterminowym, mającym na celu zwiększenie integracji, oraz niwelowanie różnić wynikających z gospodarczego rozwoju poszczególnych regionów i państw unii. Fundusze unijne przeznaczone na konkretne cele są jednak obwarowane wieloma zobowiązaniami, jakie muszą być spełnione w przypadku ich przyznania. Jednym z najważniejszych będzie terminowość oraz okres, w jakim mają one być realizowane. Dotrzymanie terminu dofinansowywanej inwestycji gwarantuje umorzenie środków przyznanych przez unie, a okres w jakim przysługują one stanowi czas by moc je wykorzystać, jak najbardziej racjonalnie i w całości. Niewykorzystane środki w określonym okresie muszą być obligatoryjnie zwrócone. Tego typu system gwarantuje i mobilizuje państwa członkowskie unii do szybkiego i stanowczego działania, pozwala na kontrole zarówno prac inwestycyjnych, jak i planów w gospodarowaniu środkami unijnymi przez poszczególnych jej członków.