Fundusze europejskie

Unia europejska skupia w sobie szereg państw o bardzo zróżnicowanym rozwoju gospodarczym, a co za tym idzie, stara się niwelować te różnice poprzez fundusze unijne. Mają one na celu wszelaką pomoc mniej oraz gorzej rozwiniętym gospodarczo państwom członkom unii europejskiej, ale i ich celem jest wywołanie konkurencji gospodarczej na rynku wspólnoty europejskiej. Dzięki unijnym funduszom podejmowana jest walka z bezrobociem, pomoc w rozwoju i powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych oraz dofinansowanie tych, którzy rokują nadzieję na przyszłość, a bez pomocy planu naprawczego musieliby zaniechać swojej działalności gospodarczej. Fundusze unijne to również kapitał lokowany w rozwój społeczny i kulturalny, jaki ma zespalać państwa członkowskie i doprowadzać do wspólnej integracji. Wszystkie te aspekty pomocy, jakie idą do nas za pośrednictwem unijnych funduszy dają ogromną szansę na rozwój ubogim regionom unii europejskiej, bez których różnica gospodarczo – społeczna pogłębiałaby się coraz bardziej.